Чета на Димитър Топалов

Събрана по инициатива и с усилията на Стефан Караджа в Букурещ. Предвиждало се в четата да се включат 44 души, но тя потеглила само с 15 предимно българи, живеещи в Болград и Браила. Начело на нея бил поставен Димитър Топалов. Задачата й била, с оглед подготовката на общобългарско въсгание, да се съедини с четата на Панайот Хитов. Четниците обаче знаели, че това е чета на Ст. Караджа и очаквали после той да ги води.

Преминала Дунава в края на май 1867 г. Д. Топалов я повел към Сливенския балкан, където вече се намирала и четата на П. Хитов. Преминаването на Дунава станало до гр. Олтеница, Румъния, близо до Тутракан. Не се знае защо по пътя си за Сливенско тя била най-напред в Севлиевския и Троянския балкан. Но именно по пътя за Сливенския балкан четата била пресрещната от турски потери в Троянско. След отчаяна битка тя била разбита.

Неколцина четници били убити, други заловени от турците, трети се разбягали. Войводата също бил убит.

Състав на четата:

 1. Димитър Топалов (Топалоглу) – войвода на четата. Роден в някое от карловските села. Убит;
 2. Георги Хубенов Бояджията – от Свищов, роден около 1840 г.,
 3. Геро… – роден ок. 1846 г. в с. Еленино, Старозагорско;
 4. Димитър… – роден ок. 1846 г. в ловешко село;
 5. Марин Троянецът (Мартин) – роден ок. 1846 г. в Троян – махала Балабанска;
 6. Никола Иванов – роден 1843 г. в с. Сюлемез (?), Казанлъшко;
 7. Иван Знаменосеца-смесван с Никола Странджата от Търново, знаменосец на Филип Тотевата чета от 1867 г.;
 8. Петър… – от Калофер, роден 1843 г.;
 9. Стефан… – от с. Шипка, Казанлъшко, роден 1842 г.; 10 Никола (Кольо) Цоцов (Цонев) Раковски – от с. Врачеш, Ботевградско. Заловен от турците, осъден, прекарал 10 години във Видинския затвор;
 10. Стефан… – от с. Шипка, роден 1843 г. Възможно – Стефан Орешков;
 11. Христо… – от Казанлък;
 12. Петър Радев Джолев – от Панагюрище. Роден 1846 г. Заловен, осъден, прекарал 10 години във Виденския затвор;
 13. Събо Ганчев (Генчов) Гулеков от Панагюрище, роден ок 1831 г. Заловен, осъден, прекарал 10 години във Видинския затвор;
 14. Петър (Първо) Генков.

Лит.: Бурмов, Ал. Цит. съч., с. 91; Маринова, П. Националноосвободителната борба в Троянския край. – В: Троян в миналото. См 1988, 15-25; Г еоргиев, Й. Нов документ за четите и народните
дейци — 1867 до 1868 г. — ИП, 1969, № 1,120 125; Великов, Ст., Н. Ферманджиев. Цит. съч., 81-95;
Ферманджиев, Н. Четата на Димитър Топалов през 1867 г. – Антени, № 16, 21 апр. 1972; НБКМ-БИА, п.д. I 640,1 431, II 10.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов