Чета на Костадин от Щип

До наше време не са достигнали повече сведения за движението, състава и проявите на четата, съществувала през 1869 г.
Знае се само, че е действала в Джумайско „окръжие“, т.е. в Благоевградско, както и в районите на Берово и Кочани в Македония.
Войвода на четата бил Костадин от гр. Щип, за когото също липсват данни.

Лит.: Свобода и отечество, с. 113; Дунавска зора, № 33, 29 юни 1869.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов