Чета на неизвестен войвода (1863)

И на тази чета организатор бил Иван Кулин. Тя тръгнала от Сърбия, прехвърлила границата и навлязла в Северозападна България в края на лятото на 1863 г. На 12 септември с.г. ломският мюдюрин донесъл на турското началство във Видин за нея. Като съобщил, че четата, именувана от него „банда“, кръстосвала селищата по долината на р. Огоста, т.е. района между Чипровци и Михайловград, той обещал да вземе мерки за унищожаването й.
Наброявала 30 доброволци българи, но не е отбелязано името на предводителя й.
Нямаме повече сведения за движението и сраженията на четата с турските сили.

Лит.: Дамянов, С. Ломският край през Възраждането. С., 1967, с. 208;
Кузманов, П. Цит. съч., с. 187. 1864

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов