Чета на Васил Ганчев Плевналията

Преминала от Румъния през Дунава през 1864 г. Съставът й бил малоброен. Действала главно в Плевенско, в района на с. Пелишат и други селища.
Задачата й била да поддържа духа на българите и да отмъщава на турци и черкези за вършените от тях безчинства и тормоз над българското население.
По някои сведения четата продължила дейността си и през 1865 г. Липсват обаче данни дали е зимувала в България или в Румъния. Предвождал я Васил Ганчев Плевналията.

Открити са имената само на следните участници в четата:
Васил Ганчев (Ганчоолу) Плевналията (1837-1893). Роден в Плевен. Търговец, революционен деец, сподвижник на В. Левски. Подготвял чети в Румъния за преминаване в България и през 1867 и 1868 г. Осъден от турската власт, изпратен в Цариградския затвор, а после на заточение в Мерданя Адена, Мала Азия, където прекарал от 1869 до 1878 г.;
Богдан… — ханджия в с. Пелишат, едновременно и ятак на четата;
Илия Димитров Деветаченина — от с. Деветаки, Ловешко. Преди четата вероятно е бил в турски затвор. През 1868 г. бил в Румъния, между другарите на В. Левски. Носел е и имената Деветаклията и Пранджийски.

Лит.: Атанасова, М. Васил Ганчев Плевналията. — В: Плевенският край през Възраждането. Плевен, 1966,38—42;
Дойчев, Л. Сподвижници на Апостола. С, 1981,9—11;
Симеонов, Цв. Участници в националноосвободителните борби. — В: Плевенският край през Възраждането…, 73—76;
Трифонов, Ю. История на града Плевен до Освободителната война. С, 1933, с. 292.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов