Берковска чета

Състояла се от около 20 души. Не ни е известен нейният предводител.
Но тя обикаляла Берковската каза (околия) през 1850 г. с основна задача: подбуждане на народа да се вдигне на въстание.
Вероятно тя е била свързана с организаторите на Видинското въстание от 1850 г.
Лит.: Димитров, Стр. Цит. съч., с. 11.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов