Българска „Арнаутска“ команда на Атанас Недялков

Сформирана е като „Български волентирски (доброволчески) полк“ през ноември 1806 г., веднага след навлизането на руските армии в пределите на княжествата Молдавия и Влахия. Предводителят на „полка“, на „командата“ бил поручик Атанас Недялков — българин, офицер на руска служба. В командата влизали българи и молдовани. В началото на 1807 г. наброявала 269 доброволци (11 оберофицери, 20 уредници и 238 доброволци). Наричала се и „Първий волонтерский конен полк“ към руската армия.

Лит.: Дойнов, Ст. Българското национал ноосвободително движение…, с. 121;Казаков, Н. И. Из истории русско-болгарских связей в период войни России с Турцией (1806—1812). — Вопроси истории, 1955, Щ 6, 42—55;
Капитанов, Хр. 150 години от руско-турската война 1806—1812 г. — Нар. армия, Ц 2573, 18 дек. 1956, с. 2;
Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 219; Михайловски-Данилевски и, А.И. Описание турецкий войни 1806 до 1812г. Ч. 1. СПб, 1848, с. 30;
Xристов, Д Цит. съч., с. 70.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов