Черносръбски-български хусарски полк

И това доброволческо формирование било създадено в началото на 1807 г. в околностите на Букурещ.
То включвало кавалеристи — българи, власи и сърби. Поради това, че униформата на отряда (полка) била черна, той станал известен под горното название.
Негов командир бил запасният полковник от руската армия, сърбинът Милорадович. Отначало отрядът наброявал 1472 души, после в него останали 678 човека, повечето българи. Отрядът бил въоръжен главно с трофейно турско оръжие. С други отряди български доброволци и той се сражавал през юни 1807 г. в района на с. Оболещи.
Лит.: Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение…, с. 121; Конобев, В. Д. Цит. съч.; Xристов, Д. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов