Чета на Никола Сръндак (1848)

Новата чета на войводата Никола Сръндак била малобройна — наброявала около 15 души.
Планът му бил тя да премине през април 1848 г. от Сърбия през р. Тимок, да навлезе в България и да обикаля Северозападната й част, предимно във Видинско.Но за да угоди на Турция, сръбското правителство попречило в последния момент четата да тръгне на боен поход.
Войводата и повечето от участниците в четата били арестувани, оковани във вериги и хвър¬лени в затвора в гр. Алексинац.
Лит.: Цухлев, Д. Цит. съч., с. 354.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов