Чета на Никола Сръндак (1849)

През април 1849 г. войводата Никола Сръндак пак събрал чета от 15 българи в Сърбия и потеглил с нея за България.
Но на път за турската граница, по пътя Крагуевац — Алексинац, четата била отново пресрещната от сръбската полиция и войводата й арестуван от сръбската власт.
Изпълнението на задачите на четата било осуетено, участниците в нея се разпръснали. Никола Сръндак бил хвърлен в затвора в Алексинац.

Лит.: Димитров, С. Въстанието от 1850 г. в България. С. 1972, 52—52;
Тодоров- Хиндалов, Вл. Въстания и народни движения…, с. 16.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов