Чета на Никола Сръндак (1850)

Войводата Никола Сръндак организирал немногобройна чета и през 1850 г. четата навлязла в пределите на поробена България.
Тя имала повече организационно-пропагандистка дейност за активизиране подготовката на българското население в Северозападна България за въстание.
Действала и из Нишкия вилает и във Видинско. Минала през селата Грамада, Уровец и др.
След известно време четата била разбира от турските потери и войводата й Никола Сръндак се присъединил към четата на Станко Атанасов войвода.
Лит.: Димитров, С. Цит. съч., с. 114.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов