Чета на Лазар Костов

Образувана едновременно с четите на Панайот Хитов и Филип Тотьо в Кладово като една от първите български доброволчески чети през сръбско-турската война от 1876 г. Наброявала 150, а по други данни 200 доброволци. Предвождал я Лазар Костов — преди войната фелдфебел в сръбската войска. Взела участие в битките на българските чети с турците при с. Велики Извор, Раковица, Кулско, Зайчар и на други места. В боевете на Връшка чука била разгромена от турските войски. При формирането на Руско-българската бригада четата се включила в V батальон на бригадата и взела участие в боевете при Делиград, Кревет и Гредетин през септември и октомври 1876 г.

Издирени са следните участници в четата:

  1. Лазар Костов — от Банско. Войвода на четата, после командир на рота в V батальон на Руско-българската бригада. Предвождал чета и През Освободителната война. След Освобождението учител и околийски управител на различни места. Починал през 1882 г. Негов син е големият български писател и драматург Стефан Л. Костов;
  2. И… Великов — от Лом;
  3. М… Христов (Куру Мустафа) — от Търново. Убит при Зайчар. Участник и в други български чети;
  4. С… Монов — от Лом;
  5. Христо Иванов Брадата (1839—1924) — от Търново. След Освобождението жител на Габрово. Участвал и в четата на кап. Филипович — Зандрик през същата война, в Българското опълчение, V дружина, в сръбско-българската война от 1885 г. — Търновска доброволческа дружина.

Лит.: Венев, К. Нови документи за Лазар Костов войвода като военен инструктор през Сръбско-турската война 1876г. — ВИС, 1987,№ 1,149— 1бО;
Христов, А. Българите в Сръбско-турската война 1876 г. — Бълг. воен. мисъл, 5, 1938, № 4—5;
НБКМ—БИА, ф, 34, а. е. 3, л. 77; п.д. I 101, п.д. 1 758;
ЦДА НРБ, ф. 686, on. 1, а. е. 403.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов