Доброволческа чета на Георги Мамарчев

Възникнала също след преминаването на руските войски през р. Днестър през есента на 1806 г. и окупирането на Бесарабия, Молдавия и Влахия.
Съществуването й се потвърждава и от Георги С. Раковски преди повече от 140 години.
Той пише, че вуйчо му Георги Стойков Мамарчев Буюкли, роден в Котел, през тази война бил „предводител самоволния болгара“.
Нямаме сведения за бойната дейност на четата, за броя на доброволците в нея и за имената им.
Лит.: Капитанов, Хр. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов