Доброволческа конна команда на Георги Гузен

Събрана в края на 1807 г. по инициатива на полковник Пиналов, българин на влашка служба.
Командването й било възложено на българина Георги Гузен Бюлюкбаши. Наброявала 486 конници — българи и сърби.
По-късно командата се прехвърлила в Сърбия, в областта Поречие, в Тимошко и Нишко и останала сред сръбските въстанически отряди.
Но през октомври 1811 г. Георги Гузен бил вече предводител на българска доброволческа „част“ от и туши, с която действал в боя с турците за Силистра.
Лит.: Донов. Ст. Българското националноосвободително движение…, с. 102,126;
Казаков, Н. И. Цит. съч.; Конобеев, В. Д. Цит. съч., с. 225; Христов, Д. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов