Гръцко-български легион

Легионът бил формиран в началото на 1807 г. от 567 човека. Наричали го „гръцки“, защото бил организиран по инициативата на майор Панголо (Паниоли, Пангало) — руски офицер, по произход грък. Националният състав на легиона бил пъстър: българи, албанци, гърци, сърби. Ядрото му обаче съставлявали българи от Македония. Първоначално легионът участвал в обсадата на Браила. През май-юни 1807 г. той се движел в района между реките Яломица и Арджес и около гр. Измаил. По-късно преминал на територията на Сърбия, където продължил да се бие с турците.

Лит.: Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение…, с. 123; Конобев, В. Д. Цит. съч.; Xристов, Д. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов