Конен отряд на Ротмистър Никич

Създаден в края на 1806 г.; особено се проявил през февруари 1807 г.
В него влизали 975 българи-доброволци, конници. Отрядът бил известен под имената; „Българска кавалерия“, „Български конен отряд“, „Български доброволчески казашки полк“, а командирът му — Никич — като „командир на българската кавалерия“.
Отрядът действал и по-късно, през 1807 г., и взел участие в редица боеве с турските сили. На 2 юни 1807 г. той се сражавал при Обелещи и на други места заедно с руските войски.
Лит.: Дойнов, Ст. Българското национално освободително движение…, с. 121; Българи¬те…, с. 71; Конобеев, В. Д Цит. съч., с. 224.