Конна чета на Ротмистър Никич

Организирана от българина, офицер на руска служба, ротмистър Никич (Ников). Наричана и „конен полк“.
В нея се включили българи и сърби, участници в доброволческите формирования във Влашко през 1801 г.От Букурещ, четата заминала за Сърбия, за да продължи (вече на страната на сърбите) въоръжената борба. Тук тя също се отличила в боевете с турците.

Лит.: Дойнов, С. Българското националноосвободително движение. 1800—1812. С., 1979, с. 105.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов