Нова българска „Арнаутска“ Команда на Ротмистър Шейнович

Съставена предимно от българи доброволци в началото на 1807 г. в селището Картале във Влахия.
Водителят й бил българин, руски офицер. В „командата“ влизали 403 души: 8 офицери, 15 уредници, 325 конни и 55 пеши доброволци.
По други сведения командата била съставена от 300 конни и 100 пеши доброволци. Тя се именувала и „Втори волентирски конен полк“, придаден към корпуса на руския генерал Месоядов. Помощник на ротмистър Шейнович бил подпоручик Галацан, използван и като преводач.

Командата взела участие в боевете при Обелещи и около с. Картал на р. Дунав, където дала много убити. Унищожила много турски грабителски шайки във Влахия.
Лит.: Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение…, с. 122;Казаков, Н. И. Цит. съч.;
Капитанов, Хр. Цит. съч.;
Конобеев, В. Д. Цит. съч.;
Xристов, Д. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов