Запланска въстаническа чета на Никола Сръндак (1841)

Една от големите чети по време на Нишкото българско въстание през април 1841 г. В нея били включени над 1000 души от Видинско и Нишко.
Щабът й се установил в с. Кърчимир, Заплански район. С тази чета войводата Никола Сръндак дал голямо сражение на арнаутските орди на Пери бей при с. Еминова Кутина и при Кутинската река, Нишко. После той бил разбит от по-многобройния и силен неприятел. След нейния разгром войводата се прехвърлил отново в Сърбия и на следната 1842 г. бил арестуван от сръбските власти. Въпреки пречките от страна на сръбското правителство, Никола Сръндак не престанал да организира български чети до 1850 г., до Видинското въстание.
Известно ни е името само на един от участниците в посочената чета на Никола Сръндак — Никола Жеков (ок. 1818—1868), роден в с. Долна Оряховица, Търновско, после предводител на собствена чета.

Лит.: Димитров, Стр. Въстанието от 1850 г. в България. С., 1972,48—50;
Дойнов, Ст. Нишкото въстание от 1841 г. — ВИС, 1970, № 5, 39—55; Тодоров-Хиндалов, В. Видинското въстание през 1850 г. Новооткрити документи. С, 1926, 3—4;
Цухлев, Д. Цит. съч., 353—354.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов