Из писмата на В.Левски

…“Днес всеки притеснен и потиснат, всеки комуто тежат робските синджири на врата и който носи жалостното и срамно име роб, е напънал всичките си сили – и нравствени, и физически – и търси случай да отърси от себе си по какъвто и начин да било робското тегло… Всеки иска да живее свободно и да се наслаждава на божията природа, (всеки) иска да бъде човек… Ние търсим случай да разкъсаме робските вериги, да изгоним далеч от земята турските кесаджии, да подигнем и изградим храма на правата свобода и да дадем всекиму своето.“

Левски до богат българин във Влашко 6.Х.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„…С една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотскотиранска система и да се замени с демократска република (народно управление). На същото това място, което нашите прадеди със силата на оръжието и със своята кръв (са) откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кесаджии и еничери и О което владее правото на силата, да се издигне храм на истината и на правата свобода. И турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности. Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение…“

Из „Нареда (проектоустава) на работниците за освобождение на българския народ“ — подбуда и цел.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Бай Каравелов,
…да бъдем напълно свободни в земята си, там където живее българинът — в България, Тракия (и) Македония. От каквито и народности да живеят в този наш рай, (те) ще бъдат равноправни с българина във всичко. ще имаме едно знаме, на което ще пише: ”Свята и чиста република“.
…Питаме: сега, когато искаме да вървим към правия живот и свобода, кой може да застане на пътя ни, ако не иска барим гласа си да даде за доброто? Мисля никой (няма) да смее.
(Трябва) да се даде правото на всеки народ, па и на всеки човек, който исю да живее почтено и свободно. И ние българите отдавна се напъваме с всичката си сила да викаме към човечеството и свободата. Всекидневните ни убийства, потурчванията и грабнатите ни невръстни деца, обезчестявянето на девойките и жените ни от турчина са били всекидневно оплакване с кървави сълзи пред европейските консули. На нашия прегракнал глас — никакъв отзив… Не, наместо сълзи, сега леем куршуми, а надеждата ни е на Правосъдния и на нашите мишци.

Из Дописка на В. Левски до в. „Свобода“, писана през втората половина на 1870 г., а публикувана в „Свобода“ на 13.11.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„В нашата България не ще бъде така, както е сега в Турско. В нея всички народи ще живеят под едни чисти и свети закони… и за турчина, и за евреина и пр., каквито и да са, за всички еднакво ще е… Така ще е в нашата България. Ние не гоним турския народ, ни (то) вярата му, а—иаря и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци.”

Левски до чорбаджията Ганчо Милев в Карлово, 10.V.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Ние насърчаваме всички членове и съучастници в народната ни свята работа да бъдат верни и постоянни във всяко отношение към целта, като вземат по-напред пред очи и речат: „По-добре честна смърт нежели (отколкото) смърт безчестна.“ И наистина, който постоянствува докрай — за него са неописуема радост големите дарове (на признателност) от бългрския народ… да се спечели този свят дар, трябва по-напред да се жертвува всичко, па и себе си…“

Левски до орханийци, 29.1.1872 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Вие добре познавате нуждите на нашия народ, знаете, че малцина са, които ще го поведат да се бори за свободата си, а Вие —за чуждата! Пак ще кажа: чисто народният човек се бори, докогато може, за да избави своя си народ по-напред, па тогава нека гледа и на други. Ако той не случи, то трябва да умре в народната си работа. Това е правилното разсъждение…“

Левски до Панайот Хитов, 29.IX.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Долуподписаният, като приемам всички длъжности, които ми се налагат от пълномощното, дадено ми от ЦБРК, и (като) съзнавам отговорността на своите действия, съгласявам се във всичко и с действията на другите членове на ЦК, които ще разпределят длъжностите помежду си според способностите на всекиго. Същият отговарям за действията си по устава пред другите членове на ЦК и се заклевам пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.

16/28.VI.1872 г. В. Левски

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Писмена клетва на Левски, положена пред общото събрание в Букурещ, април и май 1872 г.
„Напред и не бойте се! Нека българското юнашко око не се бои вече от мъките на дрипавия читак. Ето близо е вече времето да докажем на душманите, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И който от тях не признае нашите закони и не заживее с нас по същите граждански правила, той в един миг с всичко ще стане на прах и пепел.“

Левски до окръжния комитет в с. Голям извор (Тетевенско), 12.XII.1872 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Господин Панайоте,
„…Но пак Ви моля и познавам за най-искрен и пръв любимец български, да дойдете при мен или да Ви пиша какво аз мисля да правя и ще го направя, ако рече бог с Ваше позволение, ако го намерите благосклонно. И ще ви моля, ако ми позволите, за което, ако спечеля, печеля за цял народ — ако изгубя, губя само мене си…”

Левски до Панайот Хитов, писано през март или април 1868 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„как си ми разбрал работите, че ми се радваш тъй сляпо? И как разбираш времето във Влашко, Сърбия или Българско задето (казваш, че) времето ни носило сега погрешки? Ако е за Българско, то времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние го обръщаме. А колкото за извън Българско, днес не даваме ухото си на никаква техни обещания.
Дай боже съгласие и любов първо между народните ни главатари; Пък име българско нека е войвода. Докрай нека бъда твой брат и байрактар, ако си и ти с нас до смърт.
Дано до смърт да бъдем братя и в един глас.“
В. Лъвский

Левски до Панайот Хитов, 10.V.1871 г.

Любезни ми кършовски,
„…Приписвате ми, какво в очите си гредата не (виждам), пък косъма във вашите очи виждам по-лесно. Ти ако искрено казваш отгоре на писмото си: „Любезни ми брате“, то тогава не трябва толкоз бутане и заобикалки, но кажи това и това ти е грешката, та да се поправя, ако съм чист човек, както и аз не замълчавам вашите най-малки криволици, или по-добре да кажа неразбории. За отечеството работим, байо, кажи ми моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все (за) едно да вървим, ако ще бъдем хора.“

Левски до Ив. П. Кършовски. 20.VI.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Ония, които искат да умрат за отечеството си, предизвестете ги да бъдат готови, че като дойде времето да ги повикаме, ще им назначим мястото, заде да тръгнат. (Същевременно) забележете ни имената им (на тези), които ще бъдат готови… Радвам Ви се и Българско ще ви награди.”

Левски до Д. Хр. Попов. 5.II.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„предвижда се, че (черногорците) ще ни преварят наедно със сърбите, (но) едно е само, което спира черногорците, (та) да не подават още ръка, (за) да захванат наедно със сръбското правителство. Защото тяхната и нашата цел е една — народно управление, което и те тайно са предначертали… Ако ли пък ни преварят горните, за които казахме, и се захване бой с турците, то (това) ще е за нас честита случка и време за неизпущане. В такъв случай Централният комитет ще употреби всичките си сили по-скоро да даде ред (заповед) на всички местни комитети за революция, защото инак сме изгубени во веки веков…”

Левски до комитета в Карлово, 16.I.1872 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Умно да разполагате (с устава), т. е. комуто не е за даване да го има, то да му се прочете, ако не знае да чете, или ако знае, сам да го прочете, докато каже, че го е разбрал и пак да си остане в комитета. Неизбежно е да го има всеки действителен член, от когото се чака по всичко (или повече)’работа. Изпраща ви се и по едно окръжно писмо от ЦК, което трябва да се прочете пред всички членове. Също и устава и го прочетете един от членовете пред всички и да го разкаже подробно.”

Левски до местни комитети, лятото на 1872.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Вземете думата ми за истина — какво няма да Ви лъжа в нищо. Ако сте ме взели вече в сърцето си, че аз днес или утре трябва да умра или да попадна в ръцете (на врага), та вие може да изгубите? Не, аз и да умра, има и други честни юнаци, които ще Ви плащат.”

Левски до Данаил Хр. Попов, 10. V. 1871 г.

„Времето за помагане е сега, подир започване на общото въстание не ще имаме нужда от ничия помощ — вратата за родолюбците ще да се затвори. Останалите и закъснелите не ще бъдат вече наши приятели, не ще ги е раждала българка, не са хора.”

Левски до богат българин във Влашко, в X. 1871.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

Братя,
„Внимателно бързайте и нищо (вън) от пределите на устава няма да вършите. Всичко трябва да се върши бързо и според съдържанието му. Централният комитет свързва цяло Българско в няколко окръжни центъра, чрез които по-лесно, побързо, с по-малки разноски и по-сигурно ще се споразумява да вземе и дава. Той (Ц-т к-т) намира според местоположението на тукашните места за подходящо окръжният център да бъде тук. Ако вие на драго сърце приемате, ще си приготвите полека-лека тайни войници — решителни и постоянни юнаци, които ще бъдат готови за всякакъв случай… Вие, членовете на този окръжен център, ще нареждате способните работници да свръзват изкуствено (ловко) селата и по-малките градове на цялото окръжие с центъра.
Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.“

Левски до местните комитети в Орхание, Пазарджик, Сливен и др. около 25.Х.1872 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Ти като чист българин и умен войвода, гледай, ти ли трябва да вървиш по народното вишегласие, както е избрало, или милиони хора — след една глава.“

Левски до Панайот Хитов, 10.V.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Отсега занапред трябва да се тръгне по друг път, като, когато има да се дава мнение върху някоя работа или отговор на някои по-важни писма, трябва всеки, който ще дава гласа си, и той (иска) по негов избор да бъде в работа, трябва да даде копието си в Централния комитет. Оттам (Централния комитет) ще се взема вишегласието. И тогава никой с никого няма да се препира и да разваля, като е подписал, че по вишегласие ще работи. Пък комуто умът не стига да решава, а иска да бъде и той в работа, тогава трябва да подпише за някого, на когото (той) вярва, че каквото ще извърши, ще бъде склонен (съгласен) с неговото.”

Левски до Д. Хр. Попов, в. VII.1871 г.

Информация за Капитан Дядо Никола е налична и в следната статия – линк

„Не! Ние и най-много Вие, чорбаджиите, не сте ли причина да стои това беззаконие и проклето зрелище пред нас? кому другиму има да се надяват горките?… Ако ние, техните братя и бащи, не скочим и пролеем капка кръв, (за) да избавим майките си, жените си, сестрите си и децата си, кой друг ще (скочи)? Не сме ли ние техни братя и бащи, на които ще оставим вечен спомен, като пролеем капка кръв за тяхното избавление.”

Левски до чорбаджията Ганчо Милев от Карлово, 10. V. 1871 г.